DOWNLOAD HET PROGRAMMA, DE DATUMS EN DE TARIEVEN
De Europese en internationale referentie voor de toekomstige professionele coaches

Download het programa, de datums en de tarieven   
+32 (0)2 401 61 61   

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ACADEMIE EUROPEENNE DE COACHING, MERK VAN HET BEDRIJF PERSPECTIVE REUSSITE BELGIQUE SPRL EN ZIJN FRANCHISENETWERK SINDS 1 JANUARI 2020

De Europese Coaching Academie, merk van de BVBA Perspectief - Succes België

De Académie Européenne de Coaching, merk van de BVBA Perspective Réussite Belgique stelt catalogusopleidingen voor. De Académie Européenne de Coaching in Zwitserland mag vertegenwoordigd worden door haar franchisenemer Draw Your Way. De Académie Européenne de Coaching van Marokko mag vertegenwoordigd worden door haar franchisenemer Pensée Positive, De Europese Coaching Academie, merk van de BVBA Perspective Réussite Belgique, mag vertegenwoordigd worden door haar franchisenemer Coach Impulse in België in het Nederlands

Artikel 1: Tarieven
De prijs per deelnemer wordt vermeld op elke opleiding die in onze catalogus wordt aangeboden en is gegarandeerd tot 31/12 van elk jaar. Alle prijzen van de opleidingen in de catalogus worden weergegeven exclusief belastingen (en dus exclusief btw) voor bedrijven en inclusief belastingen (en dus inclusief btw) voor particulieren. Voor bedragen exclusief belastingen moeten deze worden verhoogd met de belastingen en het btw-tarief dat van kracht zijn in het land waar de opleiding zal plaatsvinden en op de factuurdatum. Onze tarieven zijn vast en zijn exclusief verblijfs- en cateringkosten.

Artikel 2: Geldigheidsduur van het voorstel
De geldigheid van de opleidingsaanbiedingen voor de catalogusopleidingen wordt bepaald door de geldigheidsperiode van de prijzen (tot 30/03 van elk jaar) en de geplande opleidingsdatums voor elk opleidingsproduct. Deze data kunnen om educatieve redenen worden gewijzigd. Tenzij anders bepaald in het commerciële voorstel, is de geldigheidsduur van de voorstellen van het merk Académie Européenne de Coaching van de BVBA Perspective Réussite Belgique of Draw Your Way voor Switzerland of Positive Thinking voor Morocco of Coach Impulse voor België in het Nederlands, voor niet-cataloguscursussen, 30 dagen vanaf de datum van verzending van het voorstel. In het geval van catalogusopleidingen die voorafgaande vaardigheden vereisen, is het aan het bedrijf (van de betrokken personen die de opleiding zullen volgen) om ervoor te zorgen, met de informatie die in de catalogus beschikbaar wordt gesteld, dat de bij de stage betrokken personen voldoende niveau hebben om de opleiding te volgen.

Artikel 3: Het afsluiten van het contract
Het ondertekende “Registratieformulier”, of de ondertekende offerte, of de ondertekende overeenkomst zijn ons bestelformulier. In het "Registratieformulier", in de offerte of in de overeenkomst wordt bepaald dat de ondertekening van een van deze documenten gelijkwaardig is aan de aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden, waarvan de link op de startpagina van de website en in de menu “Gecertificeerd Coach Worden” van de website staat. Elke bestelling moet worden uitgevoerd door het terugsturen van het naar behoren ingevulde bestelformulier, de ondertekende offerte of de ondertekende overeenkomst naar het relevante opleidingscentrum Perspective Réussite Belgique of Draw Your Way of Pensée positief of Coach Impulse. Alle bestellingen moeten vergezeld gaan van de betaling van een aanbetaling (gedefinieerd in de volgende hoofdstukken) van het verschuldigde bedrag aan het merk Académie Européenne de Coaching van de BVBA Perspective Réussite Belgique en haar franchisenetwerk voor de volledige opleiding. Als de bestelling niet is verkregen met de betaling van de aanbetaling vóór de opleidingsdatum, zal het merk Académie Européenne de Coaching van de BVBA Perspective Réussite Belgique en/ of zijn franchisenetwerk de opleiding van rechtswege annuleren. In het geval van directe facturering aan een financieringsinstantie of aan het bedrijf, voegt u een kopie van het sponsoringsverzoek bij. Het bedrijf of de stagiair moet ervoor zorgen dat de opleiding effectief wordt gesponsord en betaald. Anders draagt het bedrijf alle opleidingskosten en bijkomende kosten.

Artikel 4: Tijdsduur van de opleiding
Tenzij anders aangegeven op het catalogusblad, is de duur van een opleidingsdag van 9:30 tot 16:30 uur of van 9:00 tot 16:00 uur. De schema's kunnen op bepaalde dagen variëren, afhankelijk van de educatieve behoeften en dit onder de controle van de trainer.

Artikel 5: Annulering of uitstel van opleiding

Door de Académie Européenne de Coaching van de BVBA Perspective Réussite Belgique en haar franchisenetwerk: De Académie Européenne de Coaching - merk van de BVBA Perspective Réussite Belgique en/ of Draw Your Way en/ of Pensée Positive en/ of Coach Impulse behoudt zich het uitzonderlijke recht voor om een opleiding of een specialisatie te annuleren of uit te stellen of van opleidingsplaats te veranderen. Deze annulering of uitstel moet duidelijk worden gemeld aan het bedrijf of de stagiair en dit minimaal 48 uur voor aanvang van de training en minimaal 24 uur in geval van overmacht. De redenen voor deze annulering of uitstel moeten aan het bedrijf of de stagiair worden opgegeven.

Als de opleiding wordt uitgesteld, kan het bedrijf of de stagiair zijn registratie voor een latere datum behouden. Opgelet, als deze opleiding of de specialisatie werd aangeboden in het kader van een commercieel gebaar of in het kader van een contante betaling van een andere opleiding, kan de stagiair geen aanspraak maken op enige vergoeding voor deze genoemde opleiding of deze specialisatie die hij niet zou hebben betaald. Hij kan niettemin kiezen voor een cursus van een bedrag dat gelijk is aan de korting en dit gedurende 2 jaar.  De stagiair kan geen aanspraak maken op enige vergoeding.

In het geval van een verandering van locatie kan het bedrijf of de stagiair zijn registratie voor een latere datum op de oorspronkelijke site handhaven, maar kan niet om een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de opleiding vragen.

In het geval van annulering van de opleiding, krijgen de stagiairs of het bedrijf een melding dat de sessie is geannuleerd. In dit geval krijgt de stagiair een andere datum aangeboden, die hij het recht heeft te weigeren. De stagiair kan zijn inschrijving voor een latere datum op de initiële site (en dit voor een jaar) behouden, datum die hij zal kiezen in de opleidingskalender van de Academie, maar hij mag niet om een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de opleiding vragen. Houd er echter rekening mee dat als deze opleiding of specialisatie werd aangeboden als onderdeel van een commercieel gebaar of als onderdeel van een contante betaling van een andere opleiding, de stagiair geen aanspraak kan maken op enige vergoeding voor deze genoemde opleiding of deze specialisatie die hij niet zou hebben betaald. Hij kan niettemin kiezen voor een cursus van een bedrag dat gelijk is aan de korting en dit gedurende 2 jaar. De stagiair kan geen aanspraak maken op enige vergoeding.

Hou er rekening mee dat alleen opleidingen of specialisaties die naar behoren zijn betaald in aanmerking komen voor prioriteitsinschrijving in een toekomstige sessie.

Op dezelfde manier is het de volledige verantwoordelijkheid van de cursisten die transportmiddelen en een verblijf reserveren om ervoor te zorgen dat deze reserveringen zonder boetes kunnen worden geannuleerd, zelfs als de annulering 24 uur vóór het begin van de opleiding uitgevoerd wordt.

De stagiair kan geen aanspraak maken op terugbetaling of annuleringskosten voor transport- en verblijfs-reserveringen.

Door het bedrijf of de stagiair:
Het bedrijf of de stagiair kan zijn registratie schriftelijk annuleren met een ontvangstbevestiging voor een periode van 30 dagen vóór het begin van de opleiding. Het geeft aanleiding tot een vergoeding tot 50% van de reeds ontvangen betalingen van de klant. Na deze datum wordt het bedrag van de opleiding niet terugbetaald.

Artikel 6: Intellectuele eigendom
Het merk Académie Européenne de Coaching - merk van de BVBA Perspective Réussite Belgique en haar franchisenetwerk behouden, tenzij anders vermeld, de eigendomsrechten van de opleidingsmateriaal en het opleidingsontwerp (documenten, software, hardware, enz.). Het bedrijf of de stagiair mag de producten/materiaal die voortvloeien uit de opleiding (inbegrepen de opleidingsmateriaal en het opleidingsontwerp) niet commercieel gebruiken voor eigen rekening of voor rekening van derden zonder de schriftelijke toestemming van het merk Académie Européenne de Coaching - merk van de BVBA Perspective Réussite Belgique en haar franchisenetwerk. Bovendien zal hij deze niet aan een derde overdragen zonder de voorafgaande toestemming van het merk Académie Européenne de Coaching - merk van de BVBA Perspective Réussite Belgique en haar franchisenetwerk (inbegrepen de Europese Coaching Academie)

Artikel 7: Inschrijvingen
Registraties worden gemaakt in de volgorde waarin ze zijn ontvangen. Als de sessie waarin u geïnteresseerd bent vol is, raden we u aan uw registratie uit te stellen naar de volgende sessie. In geval van weigering van uw kant, wordt de registratie puur en eenvoudig geannuleerd en worden de voorschotten terugbetaald.

Artikel 8: Onderbreking van de stage
In geval van beëindiging van de stage door de stagiair om andere redenen dan naar behoren erkende overmacht, wordt dit contract beëindigd volgens de volgende financiële voorwaarden: Volledige betaling van het volledige bedrag van de opleiding ten behoeve van de opleidingsorganisatie. In geval van naar behoren erkende overmacht zullen nieuwe data worden overeengekomen.

Artikel 9: Betalingstermijn
De betaling voor de opleiding vindt plaats op het moment van inschrijving. De betaling voor de opleiding wordt in elk geval vóór de start van de training volledig betaald, tenzij er een specifieke clausule is tussen de stagiair en het merk Académie Européenne de Coaching - merk van de BVBA Perspective Réussite Belgique en haar franchisenetwerk

Artikel 10: Boete bij laattijdige betaling
In geval van niet-naleving van betalingstermijnen, kunnen boetes voor te late betaling worden gefactureerd gelijk aan het tarief dat de Europese Centrale Bank (ECB) toepast op haar herfinancieringstransactie, verhoogd met 10 procentpunten.

Artikel 11: Stagecertificaat
De Académie Européenne de Coaching - merk van de BVBA Perspective Réussite Belgique en haar franchisenetwerk, stuurt de opleidingscertificaten na de opleidingscursus binnen een redelijke termijn (binnen de drie maanden) naar het bedrijf.

Artikel 12: Tevredenheid met de opleiding
Er kan geen enkel individueel trainingsoverzicht aan het bedrijf worden meegedeeld. Aan het einde van elke opleiding wordt een individuele tevredenheidsvragenlijst aan de cursisten gegeven. Tegelijkertijd wordt een tevredenheidsvragenlijst naar het klantenbedrijf gestuurd.

Artikel 13: Accommodatie en catering
Accommodatie en catering worden niet verzorgd door de Académie Européenne de Coaching - merk van de BVBA Perspective Réussite Belgique en ook niet verzorgd door haar franchisenetwerk, of door haar franchisenemers.

Artikel 14: Aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden
Deelname aan de training impliceert de volledige aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden door het bedrijf en de stagiair.

Artikel 15: Geschillenbeslechting
In geval van geschillen van welke aard dan ook, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de rechtbanken van het land van de BVBA Perspective Réussite Belgique, België, de enige bevoegd zijn als er geen overeenstemming wordt gevonden met het merk Académie Européenne de Coaching - merk van de BVBA Perspective Réussite Belgique en haar franchisenetwerk en bij overeenkomst zal het dus de rechtbank van Brussel zijn die geschillen zal beslechten.ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN